Pactum

  Mediatorzy Centrum Pactum prowadzą mediacje sądowe i pozasądowe:
​                                   cywilne, rodzinne, gospodarcze.

  Mediacje

    Mediacje to forma polubownego rozwiązywania sporów bez udziału sądu, bez dodatkowych kosztów oraz długotrwałych i wnikliwych  procedur.

    Mediację może prowadzić nie tylko jeden mediator, ale również para wykwalifikowanych mediatorów (kobieta i mężczyzna), Ich rolą jest ułatwienie     procesu porozumiewania się między stronami.

    Mediator jest w tym procesie bezstronny. Oznacza to, że nie opowiada się za żadną ze stron. Ponadto w równym stopniu angażuje się w pomoc     każdej z nich.

    Mediator nie ocenia osób biorących udział w mediacji, ich zachowań jak i proponowanych rozwiązań. Pozostaje neutralny wobec sposobu rozwiązania     konfliktu i uzgodnień stron.

    Mediator akceptuje wszelkie rozwiązania, w tym również brak porozumienia, które strony uważają za właściwe w ich sytuacji.

  Mediacje w sprawach cywilnych dotyczące:

 • spadków
 • podziału majątku
 • zapłaty należności
 • nieruchomości
 • odszkodowań
 • wydania
 • zadośćuczynienia
 • ochrony dóbr osobistych
 • innych cywilnych

Mediacje w sprawach rodzinnych dotyczące:

 • alimentów na rzecz dzieci
 • alimentów na rzecz małżonka
 • podziału majątku wspólnego
 • określenia sposobu korzystania z mieszkania
 • wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z  małoletnimi dziećmi (sąd uwzględni takie porozumienie jeżeli będzie ono zgodne z dobrem dzieci)
 • sporządzenia planu wychowawczego (porozumienie rodzicielskie – art. 58 § 1 krio)
 • rozwodu i separacji:

Mediacje w sprawach gospodarczych dotyczące:

 • zapłaty należności
 • niewywiązywania się z postanowień umów
 • problemów z interpretacją zapisów umów
 • ustalenia odszkodowań
 • roszczeń wspólników i akcjonariuszy
 • ustalania obowiązków w ramach umowy konsorcjum

Kim jesteśmy